Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

Naast het beschikken over instructies bij het werken met installaties, machines en gemechaniseerde werk-tuigen voorziet de reglementering eveneens dat bij de aankoop van deze arbeidsmiddelen een bepaalde procedure dient gevolgd te worden om te verhinderen dat nieuwe risico’s voor de veiligheid of de ge-zondheid van de werknemers in de onderneming binnenkomen.

Welke schriftelijke informatie is er vereist?

  1. Bestelformulier
  2. Attest van de leverancier
  3. Verslag van de indienststelling
  4. Veiligheidsinstructiefiche
  5. Onderhoudsboekje

3 stappen procedure

Een nieuwe en tweedehands machine Een bestaande machine
(al in gebruik binnen de onderneming)
Stap 1 De bestelling
eisen op te nemen bij de bestelling
(nvt)
Stap 2 De levering
document(en) van fabrikant/leverancier
(nvt)
Stap 3 De indienststelling
indienststellingsverslag
De indienststelling
indienststellingsverslag
Wat verstaat men onder ”tweedehandsmachine” Wat verstaat men onder “nieuwe machine”
Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, omgezet naar Belgische wetgeving door het KB Machines van 12/08/2008 (BS 01/10/2008).
Voor 29 december 2009 binnen de EU op de markt gebracht en/of al in dienst gesteld. Na 29 december 2009 voor het eerst binnen de EU op de markt gebracht OF in dienst gesteld.
Machine fabrikant gefabriceerd voor 01 januari 1995 Machine gefabriceerd tussen 01 januari 1995 en 29 december 2009 Een machine, ook al wordt de machine buiten de EU ontworpen en/of gefabriceerd, een tweedehandse machine, binnengebracht van buiten de EU
Zonder CE markering Met CE markering Met CE markering

STAP 1. De bestelling

Nieuwe machine Tweedehandsmachine Bestaande machine
Eis tot naleving van het KB Machines van 12 augustus 2008 (nvt) (nvt)
De eis tot naleving van voorwaarden die voortvloeien uit specifieke arbeidsomstandigheden of werkingsvoorwaarden Eis tot naleving van bijkomende voorwaarden:
de tweedehandse machine moet voldoen aan de minimum voorschriften uit de Bijlage I van het KB Arbeidsmiddelen van 12/08/1993 (BS 28/09/1993).
Voorwaarden voor de gebruiksaanwijzing worden vastgelegd (ism de leverancier, voor de bestelling).
(nvt)
Zie voorbeeld besteldocument (bestelling van installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, collectieve beschermingsmiddelen, naleving vereisten inzake veiligheid en hygiëne) (nvt)

Zorg bij bestelling dat de gebruiksaanwijzing steeds wordt afgeleverd in een taal of talen, begrijpelijk voor ALLE bedieners van de machine (allen die met of aan de machine werken).
Indien nodig, eis gebruiksaanwijzingen in verschillende talen (officiële talen van België), indien nodig, ook in andere talen (andere Europese talen, zoals het Pools, Roemeens, …).
De informatie en waarschuwingen op de machine (van gevaren, van functies en standen van schakelaars en gelijkaardige bedieningen, van functies van knoppen en gelijkaardige bedieningen, van teksten op een beeldscherm of aanraakscherm, van meldingen van storingen, van alarmen, …) worden bij voorkeur aangegeven in gemakkelijk, door iedere bediener te begrijpen symbolen of pictogrammen.

Zorg dat de informatie en waarschuwingen op de machine in dit geval zijn gegeven in een of meer talen (voorbeeld, een programma met taalkeuze), begrijpelijk voor de grootste groep van bedieners.

STAP 2. De levering

Nieuwe machine Tweedehandsmachine Bestaande machine
Bij de levering overhandigt de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming Bij levering overhandigt de leverancier een attest dat bevestigt dat is voldaan aan de bijkomende voorwaarden, zijnde de minimumvoorschriften uit de Bijlage I van het KB Arbeidsmiddelen. (kopie van checklijst als verantwoording) (nvt)
Indien bij de bestelling bijkomende voorwaarden en/of voorwaarden, die voortvloeien uit specifieke arbeidsomstandigheden of werkingsvoorwaarden werden opgelegd, overhandigt de fabrikant, naast de EG-verklaring van overeenstemming, een bijkomend attest (nvt)
Zie voorbeeld: attest van de leverancier/instructeur (nvt)

STAP 3. De indienststelling: indienststellingsverslag

Nieuwe machine Tweedehandsmachine Bestaande machine
Dit verslag is verplicht voor aspecten die niet gedekt zijn door de CE-markering, voor de bijkomende voorwaarden en voor de aanpassing van de machine aan specifieke arbeidsomstandigheden of werkingsvoorwaarden.
Verder is het aangewezen dat dit indienststelingsverslag een synthese bevat van de controle van de verschillende elementen in toepassing van het KB Machines en in toepassing van de Welzijnswet, de CODEX, het A.R.A.B. en het A.R.E.I. Het indienststelingsverslag bevat nu een synthese van de controle van de verschillende elementen in toepassing van de Welzijnswet, de CODEX, het A.R.A.B. en het A.R.E.I.
Zie voorbeeld: verslag voor indienststelling + bijlage aan het verslag voor indienststelling

Bij twijfel of vragen raden wij u aan uw preventieadviseur te raadplegen